2012. március 20., kedd

Giuseppe Verdi: Álarcosbál

Március 12-én vendégszerepelt városunkban a Kolozsvári Magyar Opera a Giuseppe Verdi Álarcosbál operájával.
Szép volt!


Az opera cselekményéről...


I.felvonás. 1. kép. Riccardo gróf hívei őszinte szeretettel ragaszkodnak a köztiszteletben álló, nemes lelkű államférfiúhoz. Ugyanakkor meghúzódnak udvarában olyan elemek is, akik vélt vagy valódi sérelmeik miatt életére törnek, és csak az alkalmat lesik, hogy sötét terveiket végrehajtsák. Jól tudja mindezt a gróf leghívebb barátja és titkára, Renato is. Ezért legfőbb gondja, hogy az állandóan fenyegető veszélyt távol tartsa urától. És éppen e hűséges barát feleségét, Ameliát szereti Riccardo teljes szívvel. A kormányzó elé iratokat terjesztenek aláírás végett; köztük egy száműzetést is. A gróf azonban nem lát tisztán a kérdéses ügyben, és mivel lelkiismerete nem engedi, hogy egy esetleg elhamarkodott döntéshez hozzájáruljon, felszólítja kísérőit, látogassanak el vele együtt álruhában a vádlott, Ulrica néger jósnő tanyájára.

2. kép. Ulrica a sátánnal cimborál, a bűvös hatalmak erejével a jövőbe lát. Hozzá fordul gyógyírért Renato neje. Bűnös szerelem emészti szívét, s erre kér a boszorkánytól orvoslást. A csodatevő fű az akasztófák tövében terem, s aki élni kíván vele, annak magának kell azt leszednie, ha az óra éjfélt üt. A tengerésznek öltözött kormányzó, aki titokban kihallgatta Amelia szavait, elhatározza, hogy követni fogja szerelmesét a kísérteties útra. Amelia távozik, s az udvar tagjai lépnek be Ulricához, valamennyien ugyancsak tengerész- vagy halászruhában. A jósnő nem ismeri fel a kormányzót, de tenyeréből tisztán kiolvassa végzetes jövőjét: annak a gyilkosnak a keze oltja ki életét, akivel legelőször fog kezet. Abban a pillanatban lép be Renato, aki urát féltve ide is utána siet, s a két férfi melegen kezet szorít egymással.

II. felvonás. Amelia a kísértetek órájában hevesen dobogó szívvel érkezik az akasztófák rémséges dombjához. Itt éri csak utól Riccardo, akinek forró vallomására az asszony is feltárja szíve féltett titkát. De feltűnik Renato... Ameliának alig marad ideje, hogy arcát sűrű fátylával elfedje. Renato azért jött, hogy a kormányzót a közeledő összeesküvők elől menekülésre bírja. A gróf nehéz szívvel határozza el magát az útra, előbb azonban megesketi titkárát, hogy a gondjaira bízott lefátyolozott hölgyet, egyetlen kérdést sem intézve hozzá, a város kapujáig kíséri. Ezután a két férfi köpenyt cserél, és Riccardo távozik. René és az asszony útját azonban Tom, Samuel meg a többi összeesküvő állja el. Csalódottan veszik tudomásul, hogy a gyűlölt kormányzó helyett csak annak titkárára leltek, és kárpótlásul legalább a kíséretében levő hölgyet akarják látni. Az összetűzés elkerülhetetlen, és amikor a kardok kirepülnek hüvelyükből, a kétségbeesett Amelia közbeveti magát. A fátyol lehull az arcáról, s Renato megsemmisülten döbben rá, hogy az, akit legőszintébb barátjának hitt, aljas módon elárulta. Vésztjósló hangon küldi előre az asszonyt, felszólítja az összeesküvők vezérét, jelenjenek meg otthonában másnap reggel, azután ő is elindul, hogy esküjéhez híven a városba kísérje Ameliát.

III. felvonás. I. kép. Renato megkegyelmez felesége életének. Ne a gyenge asszonyt érje bosszújának sújtó karja, hanem a csábítóét, aki becsületébe gázolt! Tom és Samuel megjelennek, és Renato – miután felfedte előttük, hogy ismeri orgyilkos terveiket, sőt kezében van az összeesküvők névsora -, tudtukra adja, hogy ő is csatlakozik a kormányzó ellenségeihez. Döntse el a sors, melyikük végez vele! Ameliának kell egyikük nevét egy urnából kihúznia. A cédulán Renato neve áll. A gróf apródja lép be, és meghívót nyújt át ura nevében Renato és Amelia számára: a kormányzó fényes álarcosbálra hívja meg barátait. A három összeesküvő úgy határoz, hogy tervüket a bálon hajtják végre. Amelia aggódó szíve a komor tekintetű férfiak baljóslatú magatartásából megsejti, hogy a kormányzót vész fenyegeti. Sietve névtelen levelet küld címére, amelyben figyelmezteti a reá leselkedő végzetre.

2. kép. Riccardo megnyugodva tér haza. Ameliát a leghívebb barát gondjaira bízta, ő maga pedig legyőzve szíve forró vágyát, elhatározza, hogy örökre lemond a szeretett asszonyról. Ne érje folt az ő szerelme miatt a legodaadóbb barát tiszta nevét! Renatot fontos megbizatással végleg hazaküldi Angliába, és vele együtt távozik majd Amelia is. Az erről szóló okiratot aláírja és lepecsételi. Ekkor nyújtja át apródja a névtelen levelet. A kormányzó azonban nem ismeri a félelmet, úgy dönt, hogy mégis részt vesz az álarcosbálon.

Változás. Renato megtudja Oscartól a gróf dominójának színét, és amikor a kormányzó utolsó istenhozzádot mond Ameliának, markolatig döfi mellébe tőrét. A haldokló utolsó erejét megfeszítve át tudja még adni a volt barátnak a küldetésről szóló okmányt. Míg Renato lelkében összetörve olvassa a gróf feddhetetlen jellemének és mocsoktalan szerelmének e legékesebb bizonyítékát, a nagy férfiú nemes szíve végsőt dobban.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése